Faculty: Department of East Asian Studies

Faculty Info: 

Chair

 • Martin Kern

Director of Undergraduate Studies

 • Ksenia Chizhova

Director of Graduate Studies

 • Federico Marcon

Professor

 • Amy B. Borovoy
 • Chih-p'ing Chou
 • Thomas D. Conlan
 • Sheldon M. Garon
 • Martin Kern
 • Willard J. Peterson
 • Anna M. Shields

Associate Professor

 • Janet Y. Chen
 • Steven Chung
 • Pieter Christian Aize Keulemans
 • Federico Marcon
 • Atsuko Ueda

Assistant Professor

 • He Bian
 • Ksenia Chizhova
 • Erin Yu-Tien Huang
 • Franz K. Prichard
 • Brian R. Steininger
 • Xin Wen

Senior Lecturer

 • Ho Jung Choi
 • Shinji Sato
 • Jing Wang

Lecturer

 • Seung Hee Cho
 • Wei Gong
 • Fang-Yen Hsieh
 • Luanfeng Huang
 • Susie Kim
 • Yike Li
 • Jue Lu
 • Hisae Matsui
 • Ying Ou
 • Qi Qi
 • Tomoko Shibata
 • Yukari Tokumasu
 • Megumi Watanabe
 • Jing Xie
 • Fang Yan
 • Namseok Yong
 • Yuseon Yun
 • Xian Zhao
 • Jieyun Zhu
 • Xin Zou

Visiting Professor

 • Nicola Di Cosmo

Visiting Associate Professor

 • Jianwei Xu